Lenny Kravitz

Lenny Kravitz
Bahamas, 1998

C-Print

1