"Washington DC", Anti Vietnam Demo

"Washington DC", Anti Vietnam Demo
Washington, 1967

Silver Gelatin Print

1