Stifton

Stifton
Georgia, 1972
25 x 37,5 cm
Ed. 25
1